regulamin klubu Fighters Gym

1.     Klient klubu po zapoznaniu się z REGULAMINEM Klubu Fighters Gym, oraz z ofertą i zasadami uczestnictwa w zajęciach proponowanych przez klub przyjmuje członkostwo klubu i zobowiązuje się przestrzegać zasad i etykiety klubu.

2.     Klient Klubu ma prawo korzystać z usług świadczonych przez Klub zgodnie z zakupionym pakietem z oferty Klubu, stosując się do regulaminu Klubu.

3.     Klient Klubu niniejszym oświadcza, iż treść w/w regulaminu jest mu znana i ją akceptuje co potwierdza własnoręcznym podpisem.

4.     Klient Klubu świadom swego stanu zdrowia oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferty Klubu. W przypadku powstania jakichkolwiek przeszkód natury zdrowotnej zobowiązuje się pisemnie zgłosić je kierownikowi Klubu przed skorzystaniem z usług Klubu.
W razie zatajenia informacji o swoim stanie zdrowia klient jednostronnie ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z tego faktu.

5.     Klient Klubu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów rejestracji osób i potrzeb marketingowych Klubu.

 

I.     Postanowienia Wstępne:

1.     Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego. Określa prawa i obowiązki stron a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Klubu.

 

II.     Członkostwo klubu:

1.     Klientem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i/lub osoba, która nie osiągnęła pełnoletności za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, opiekunów prawnych.

 

UWAGA !!!

1.     Osoby niepełnoletnie odbywają zajęcia wyłącznie pod opieką prowadzących w sposób zorganizowany.
Osoby w wieku 16 – 18 lat mogą odbywać zajęcia indywidualne po przedstawieniu zgody opiekunów prawnych pod warunkiem stosowania zasad regulaminu i wypełniania poleceń obsługi Klubu.

2.     Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług klubu jest rejestracja członka w bazie klubu.

3.     Udział w zajęciach może wziąć tylko członek klubu po okazaniu na prośbę obsługi dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

4.     Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia członka do zajęć w przypadkach stwierdzenia niewłaściwego zachowania lub stanu klienta.

 

III.    Usługi Świadczone przez Klub:

1.     Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalony przez kierownictwo Klubu i podawany do publicznej wiadomości poprzez informacje dostępne w Recepcji Klubu.

2.     W przypadku niewykorzystania opłaconych zajęć z winy Klienta Klubu, Klub nie zwraca wniesionych opłat.

3.     Na żądanie Klienta, Klub wystawia rachunki i/lub faktury za świadczone usługi klubowe.

 

IV.    Prawa i obowiązki Klienta Klubu:

1.     Z oferty klubu, Klient może korzystać w zasięgu posiadanych uprawnień klubowych i zakupionej kategorii usług, we wszystkie dni, godziny otwarcia klubu. Korzystanie z urządzeń możliwe jest wyłącznie zgodnie z instrukcją ich obsługi o ile nie są one wykorzystywane przez inne osoby.

2.     Klub jest zamknięty w Święta Wielkanocne, Boże Ciało, Wigilie i Święta Bożego Narodzenia, 1 dzień Nowego Roku oraz 1 listopada każdego roku. Informacje o zamknięciu Klubu są udostępniane w recepcji Klubu

3.     Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia koniecznych remontów. W sytuacji gdy zamknięcie klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadamia o tym Klientów klubu poprzez zamieszczenie stosownych informacji w Recepcji klubu.

4.     W pomieszczeniach klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających i narkotyków. Zakazuje się przebywania w Klubie i na jego posesji osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i narkotyków.

5.     Klienci Klubu są zobowiązani do zachowania / nienaruszania spokoju i porządku oraz niezakłócania innym Klubowiczom możliwości korzystania z usług klubu.

6.     Z pomieszczeń i urządzeń klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo klubu lub wynikający z ich instrukcji obsługi.

7.     Niezwłocznie po przyjściu do klubu, Klient klubu zobowiązany jest do zmiany ubioru i obuwia w szatni zgodnie z zaleceniem obsługi i według przyjętych w Klubie zasad. Klub nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy osobiste pozostawione przez Klienta klubu w miejscach innych niż do tego przeznaczone.

8.     W pomieszczeniach do ćwiczeń obowiązuje obuwie i ubiór sportowy.

9.     Klient Klubu zobligowany jest opuścić klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia.

10.   Osoby naruszające zasady porządku w klubie będą proszone o opuszczenie klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, klub może zastosować rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Klient Klubu w przypadku gdy klub w sposób rażący lub uporczywy narusza reguły niniejszego regulaminu.

11.   Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Klienta klubu wywołanego stosowaniem nadmiernych obciążeń w trakcie ćwiczeń. Klienci klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń odpowiednich do swojego stanu zdrowia, wieku i aktualnej kondycji fizycznej.

12.   Klient Klubu korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez klub lub jego personel w sposób bezspornie zawiniony.

13.   Klient Klubu podczas korzystania z usług świadczonych przez Klub winien zachować ostrożność, tak aby poprzez swoje zachowanie i/lub nieumiejętne korzystania z urządzeń nie stwarzać zagrożenia dla innych osób. W przypadku powstania szkód na osobach trzecich lub ich rzeczach osobistych poprzez działania Klienta Klubu winien on naprawić szkodę oraz ponieść wszelkie koszty jej naprawienia. W tym zakresie Klient Klubu winien posiadać stosowną polisę ubezpieczeniową, co najmniej w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

14.   Klienci Klubu zobowiązani są do stosowania zasad higieny podczas ćwiczeń, w tym używania ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie czystości urządzeń i wyposażenia klubu.

 

V.    Postanowienia końcowe:

1.     Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji Klubu.

2.     Godziny otwarcia Klubu są wywieszone w pomieszczeniach Klubu.

3.     Klient Klubu podpisuje stosowne oświadczenia których kopia pozostaje w Klubie. Podpisanie oświadczeń pozwala na udział w zajęciach z oferty Klubu.

 

Jeśli jesteś zdecydowany pobierz regulamin i przyjdź do klubu z gotowym dokumentem - oświadczeniem / zgodą.

Tu do pobrania

 

gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

grafika losowa

03 sport.jpg

popularne

szukaj